RENT A SMART

Najemite Smarta, ter odkrijte Bled in njegovo neverjetno okolico z avtomobilom.

RENT A SMART - 50€ / dan

REZERVIRAJ ZDAJ!

SPLOŠNA PRAVILA NAJEMA / GENERAL RENTAL TERMS

1. POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA / NEEDED DOCUMENTS AND PAYMENT
Stranka mora imeti ob prevzemu s seboj veljaven OSEBNI DOKUMENT in VOZNIŠKO DOVOLJENJE. Pravne sebe lahko vozilo prevzamejo po PLAČANEM PREDRAČUNU.
The renter must have a valid PERSONAL DOCUMENT and a valid INTERNATIONAL LICENSE. Legal person can pick up the vehicle after the PAYMENT IN ADVANCE.

2. NAJETO VOZILO SMEJO VOZITI / RENTED VEHICLE MAY DRIVE
osebe stare nad 21 let, ki imajo vsaj 2 leti veljavno vozniško dovoljenje
Persons over 21, who have been in possession of a valid driving licence for at least 2 years,
Persons who are qualified to drive or use a vehicle and possess a rental agreement

3. DOLŽINA NAJEMA / MINIMUM RENTAL DURATION

Minimalna dolžina najema je 1 dan (24h). V kolikor najemnik zamudi več kot 60 minut, se mu obračuna znesek v višini dnevnega najema. V kolikor želi najemnik podaljšati najem mora o tem obvestiti agenta najmanj 24 ur pred potekom najemne pogodbe.
The minimum rental duration is 1 day (24hours). If the rental is longer than 25 hours, we will charge you this extension as an additional day.

4. DOSTAVA PREVZEM IN VRAČILO VOZILA / DELIVERY AND PICK UP OF THE VEHICLE

Dostava prevzem in vračilo vozila poteka vsak dan, praviloma med 8.00 in 21.00 uro oziroma glede na predhodni dogovor. V primeru, da vozilo vrnete izven dogovorjenega časa, brez predhodnega dogovora in doplačila in pri tem agent ni prisoten, ste za stanje najetega vozila v celoti odgovorni do trenutka, ko je prevzem mogoč. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjenem času in kraju.
The delivery and pick up of the vehicle goes between 8 a.m. and 9 p.m. If the client wants to deliver the vehicle out of office hours, without the agreement in advance, he or she is responsible for the vehicle until the returning time in the pick up conditions

5. ZAVAROVANJE / INSURANCE

Ob najemu vozila je vključeno obvezno kasko zavarovanje za vozila, ki se dajejo v najem .
The rental includes obligatory ret a car insurance.

Zavarovanje ne pokriva poškodb notranjosti vozila (poškodbe, ki nastanejo v notranjosti vozila in niso posledica prometne nesreče, najemnik plača v celoti), avtomobilskih pnevmatik, kolesnih obročev, pokrovov kolesnih obročev ter poškodb na podvozju vozila.
The insurance does not cover the damage inside the car, tire and wheel damage and vehicle chassis.

Ne glede na zavarovanje na najetem vozilu, je najemnik neomejeno odgovoren:
The Insurance does not include:

– za škodo povzročeno na vozilu, ki jo je pod vplivom alkohola ali mamil povzročil on ali od njega pooblaščen voznik (dodaten voznik).
The damage on the vehicle which happened under influence of alcohol or any other substances

– za škodo povzročeno namerno ali iz grobe malomarnosti (npr. zdrs s ceste zaradi neprilagojene vožnje glede na razmere na cesti).
The damage which was made deliberately or negligence (speed, wet road, snow, etc.)

– v kolikor voznik v trenutku nastale škode ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.
If the driver has an invalid driving license.
– v kolikor je voznik pobegnil s kraja nezgode.
If the driver escaped for the accident place.

– v primerih, ko je najeto vozilo vozil nepooblaščeni voznik; ko je naloženi tovor poškodoval vozilo ali je voznik vozil nestrokovno.
In case the rented vehicle is used by an unauthorized person; when the vehicle was damaged during the transport of an unlegal cargo.

V PRIMERU POVZROCITVE PROMETNE NESRECE, KATERE POVZROČITELJ JE NAJEMNIK ALI SKODE NA VOZILU, NAJEMNIK DOPLAČA DO VIŠINE ŠKODE 500 EUR.

CAUSING A CAR ACCIDENT OR ANY OTHER DAMAGE ON THE VEHICLE THE CLIENT IS BOUND TO PAY THE DAMAGE, BUT NOT MORE THAN 500 EUROS.

6. VOŽNJA V TUJINI / TRAVELLING ABROAD

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan to parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži.
If the client wants to drive the vehicle out of the Slovenian boundaries, he or she needs to have an writtenpermission from the agent. In case the car is abroad during the night, the client is responsible to park the vehicle in the hotel or any other secured garage.

7. TEHNIČNE TEŽAVE / TECHNICAL PROBLEMS

V primeru tehničnih težav je pomembno, da se takoj obvesti agenta, ki je izdal vozilo preko kontaktne številke +386 (0)40 351 766.
In case of any damage caused to the hired car or other problems, the renter is bound to report the event to the
agent on phone +386 (0) 40 351 766.

8. PROMETNA NEZGODA / CAR ACCIDENT

V kolikor ste bili z vozilom udeleženi v prometni nezgodi je potrebno obvestiti policijo in si priskrbeti policijski zapisnik. Prav tako je potrebno izpolniti evro obrazec, ki mora vsebovati nedvomno navedbo o povzročitelju prometne nesreče. V primeru, da najemnik ob nezgodi ne priskrbi policijskega zapisnika ali ne izpolni evro obrazca, je dolžan sam kriti vse nastale stroške za popravilo vozila.
In case the client (with the renter vehicle) is involved in the car accident, the client is bound to report the event to the police 113 and the agent +386 (0) 40 351 766. The client must fill out the euro form, on which absolutely needs to be written who the causes of accident. In case the client does not write the euro form and get the police report, he or she is responsible for the whole damage on the vehicle.

9. VZDRŽEVANJE / MAINTANINACE

Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo in ga vrnil v stanju, kakršnega je prevzel.
The renter is responsible to maintain the vehicle and deliver it in the same condition as it was pick up.

10. GORIVO / FUEL

Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo Z MINIMALNO KOLIČINO GORIVA in tako tudi
vrne.
The rental does not include fuel. The client picks up the vehicle with MINIMAL feul. Client return vehilcle whith minimal feul.

11. IZGUBA LASTNINE / LOSS OF PROPERTY

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.
The agency is not responsible for the client property, which was left in the vehicle during shopping, etc.

12. IZGUBA KLJUČEV, DOKUMENTOV ALI REGISTERSKIH TABLIC / LOSS OF KEYS, DOCUMENTS AND REGISTRATION PLATES

Za izgubo zgoraj omenjenih predmetov je potrebno takoj obvestiti agenta. Za izgubljene predmete se vam zaračuna stroške po ceni na trgu.
In case of loose of vehicle keys, document or registration plate the client is bound to report the agent ASAP. The agency will charge you the loose.

13. KRŠITEV CESTNOPROMETNIH PREDPISOV S STRANI NAJEMNIKA VOZILA / VIOLATION OF THE HIGHWAY CODE

Vse prekrške in posledice le teh nosi stranka, ki je vozilo najela. V kolikor policija zahteva podatke o kršitelju, smo jih le te zakonsko dolžni posredovati.
All fines and consequences of violating the Highway Code are on the renter vehicle. If the police requirepersonal information of the driver who has caused the violation, the Agency is legally bound to present the data to the authorities.

14. NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO OZIROMA VOŽENO / HIRED VEHICLE CAN NOT BE USED FOR OR DRIVEN
– za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi;
-For transport of flammable or poision substances

– za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta;
-For towing other vehicles

– za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil;
-To join different car competions, races vehicle testing

– v nezakonite namene (npr. carinski prekrški);
-For ilegal purposes (customs offences)

– za nadaljnji podnajem tretji osebi;
-For rental to the third person.

– nad dovoljeno hitrostjo;
-Above the speed limit.

– če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil;
-If the driver is under influence of alcohol or any other circumstances.

– za plačilni prevoz potnikov in blaga;
-.For transport of passengers or different cargo.

15. PLAČILA, ZAMUDE, JAMSTVO, STROŠKI / PAYMENT, DELAYS, GUARANTTE, COSTS

Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek takoj ob vrnitvi vozila (fizična oseba) oz. v dogovorjenem roku (pravna oseba). V primeru, da najemnik tega ne stori, se mu prištejejo zakonsko veljavne zamudne obresti. Iz plačil izterjanih po dogovorjenem roku se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa neplačane najemnine.
The renter is bound to pay the costs, right after the delivery of the vehicle. In case the renter does not pay, the Agency will charge late payments. In case the renter does not pay, the agency will charge also legally late payments. In case of the recovery of payment, the client will first pay costs of the recovery and late payment and after that unpaid rent.

Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka glede teh pravic in obveznosti in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz teh naslovov morebiti nastali.
The renter warantts to the agency, that he or she will reimburse of the costs of the damage on the vehicle.

Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.
The renter is bound to return all the court costs and extrajudical costs, taxes, fees and other expenditure, which where determined by the agency. The agency is under these provisions and conditions free of all costs.

Za spore, ki bi nastali v zvezi s temi določili je pristojno Okrožno sodišče v Kranju.
For all disputs, which would be incurred with these provisions is in the jurisdiction of the District Court